All songs - change
Chordie needs editors!
Improve this page

Vangelis

Vangelis IPA: væÅÉlɪs is a world-renowned new age and electronic composer and musician, best known for his Academy Award winning composition to the movie Chariots of Fire and scores to the movies Blade Runner and 1492: Conquest of Paradise. His full name is Evangelos Odysseas Papathanassiou (ÎÏÎ¬Î³Î³ÎµÎ»Î¿Ï ÎδÏÏÏÎ­Î±Ï Î Î±ÏαθαναÏίοÏ) IPA: ÉvæÅÉlɪs ÉðɪsÉɪæs Épæpæθænæsiu

= On March 29, 1943, Evangelos Odysseas Papathanassiou (ÎÏÎ¬Î³Î³ÎµÎ»Î¿Ï ÎδÏÏÏÎ­Î±Ï Î...

license: GNU FDL
source: Wikipedia


5 popular songs