Guitar Tabs, Chords and Lyrics
Update 25:10. 13:00. Site is back up running again. Songbooks are recovered. Woring on getting search back up..


Anak Ng Sultan  Asin

Intro: D-C-Bm-A (2x)
[D]Sa isang puno sa k[C]atimugan
Sa i[Bm]sang maharlikang t[A]ahanan
May isang b[D]inatang pinaparu[C]sahan
Tanging [Bm]hangad kapayap[A]aan
S[D]inuway niya ang ka[C]nyang amang sultan
Pagka't ang [Bm]nais niya'y katahimi[A]kan
K[D]atahimikan s[C]a kanyang ba[Bm]yang sinilan[A]gan
A[D]nak ng sultan ngayo'y p[C]inaparusahan pag[Bm]ka't duwag daw ng ang[A]kan
Hi[D]git duwag ba ang ta[C]wag sa mga taong an[Bm]g hangad ay kalaya[A]an
Sig[D]aw ng puso niya'y kapaya[C]paan sa kany[Bm]ang bayang sinila[A]ngan
M[D]agti[C]is ka m[Bm]una, kaibig[A]an
M[D]ay il[C]aw sa kab[Bm]ila ng kadil[A]iman
D[D]agat man [C]daw na kay l[Bm]alim, may hang[A]ganan
U[D]masa ka't ma[C]ririnig ang s[Bm]igaw mong kapayap[A]aan
Interlude: D-C-Bm-A (2x)
Ak[D]o'y nagtataka kung ba[C]kit ang magkapa[Bm]tid ay dapat pang mag[A]laban
Ak[D]o'y nagtataka kung ba[C]kit may taon[Bm]g kapwa tao'y pinapah[A]irapan
K[D]ailan pa matat[C]apos ang paghihira[Bm]p ng aking kalo[(D)]oban
M[D]agti[C]is ka m[Bm]una, kaibi[(D)]gan
([D]At ako na buhay [C]dito sa mundo ay [Bm]di ko maunawa[(D)]an)
[D]Ang bu[C]hay ay d[Bm]i mo maun[(D)]awaan
(K[D]ailan pa kaya ma[C]kikita ang hina[Bm]hanap kong kapaya[(D)]paan)
[D]Ang lahat ng b[C]agay ay nagd[Bm]adaan la[(D)]mang
([D]Kailan pa masasag[C]ot ang lahat ng [Bm]aking mga katanu[(D)]ngan)
L[D]ahat ng kasagu[C]tan ay nasa [Bm]iyong pinanggali[A]ngan
D break
Magtiis ka muna kaibigan
May ilaw sa kabila ng kadiliman
Dagat man daw na kay lalim, may hangganan
(/A,/C,)
Umasa ka't maririnig ang sigaw mong kapayapaan
M[D]agti[C]is ka m[Bm]una kaibi[A]gan
M[D]ay il[C]aw sa k[Bm]abila ng kad[A]iliman
D[D]agat man [C]daw na kay [Bm]lalim, may hang[A]ganan
U[D]masa ka't m[C]aririnig ang [Bm]sigaw mong kapay[A]apaan
Coda: D-C-Bm-A-D hold

Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

Text color:
Chord color:
Chord grids: 
Font size:    
Page size: 

A Bm C D
Rate #1 of 2 versions

Login - add to songbook

SHARE PAGE  You need to log in to post comments