Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Dm6 variations

Dm6=1222_9 Dm6=0201_1 Dm6=1213_3 Dm6=0132_4 Dm6=2212_6