Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Dm7 variations

Dm7=2213_6 Dm7=0331_8 Dm7=1111_0 Dm7=0211_1 Dm7=1313_3 Dm7=0121_5