Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Dm+7 variations

Dm+7=1111_0 Dm+7=0231_1 Dm+7=3231_1 Dm+7=0321_5 Dm+7=3321_5