Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Adim7 variations

Adim7=311313_7 Adim7=011313_7 Adim7=031313_7 Adim7=001313_7 Adim7=202220_1 Adim7=044220_1 Adim7=004220_1 Adim7=204220_1 Adim7=001320_4 Adim7=201320_4 Adim7=022120_6 Adim7=002120_6 Adim7=103230_5 Adim7=301310_7 Adim7=042222_1 Adim7=242222_1 Adim7=002222_1 Adim7=044222_1 Adim7=004222_1 Adim7=011322_4 Adim7=001322_4 Adim7=003231_5

 Return to Chord Chart