Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Bm7 variations

Bm7=1322_4 Bm7=1313_7 Bm7=4220_1 Bm7=2120_6 Bm7=2222_1