Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Bm7b5 variations

Bm7b5=1222_4 Bm7b5=1312_7 Bm7b5=3130_5 Bm7b5=2212_1