Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Bm7- variations

Bm7-=N01222_9 Bm7-=001011_0 Bm7-=201202_9 Bm7-=N20231_1 Bm7-=100201_1 Bm7-=120201_1 Bm7-=N31213_3 Bm7-=N01213_3 Bm7-=300321_5 Bm7-=N20132_4 Bm7-=200132_4 Bm7-=N31203_3 Bm7-=100323_5 Bm7-=200212_6 Bm7-=N02212_6 Bm7-=N21101_7

 Return to Chord Chart