Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Dm79 variations

Dm79=200213_6 Dm79=N21102_7 Dm79=303301_8 Dm79=100301_8 Dm79=300301_8 Dm79=302301_8 Dm79=103303_8 Dm79=011011_0 Dm79=100303_8 Dm79=102303_8 Dm79=N20211_1 Dm79=130201_1 Dm79=311213_3 Dm79=300121_5 Dm79=313121_5 Dm79=N31303_3 Dm79=100123_5 Dm79=300123_5 Dm79=113123_5 Dm79=300212_6

 Return to Chord Chart