Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Amaj7/Db variations

Amaj7/Db=011333_7 Amaj7/Db=001333_7 Amaj7/Db=002120_1 Amaj7/Db=402220_1 Amaj7/Db=002210_5 Amaj7/Db=103320_4 Amaj7/Db=102210_5 Amaj7/Db=301330_7 Amaj7/Db=042224_1 Amaj7/Db=442224_1 Amaj7/Db=002224_1 Amaj7/Db=003321_4 Amaj7/Db=032211_5 Amaj7/Db=132211_5 Amaj7/Db=002211_5

 Return to Chord Chart