Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Amaj7/C# variations

Amaj7/C#=011333_7 Amaj7/C#=001333_7 Amaj7/C#=002120_1 Amaj7/C#=402220_1 Amaj7/C#=002210_5 Amaj7/C#=103320_4 Amaj7/C#=102210_5 Amaj7/C#=301330_7 Amaj7/C#=042224_1 Amaj7/C#=442224_1 Amaj7/C#=002224_1 Amaj7/C#=003321_4 Amaj7/C#=032211_5 Amaj7/C#=132211_5 Amaj7/C#=002211_5

 Return to Chord Chart