Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Bm/C# variations

Bm/C#=133113_7 Bm/C#=330103_7 Bm/C#=130103_7 Bm/C#=N33103_7 Bm/C#=N40422_1 Bm/C#=N20422_1 Bm/C#=N40432_1 Bm/C#=240402_1 Bm/C#=N10233_5 Bm/C#=333111_7 Bm/C#=330101_7

 Return to Chord Chart