Guitar Tabs, Chords and Lyrics

Bm7 variations

Bm7=N20232_1 Bm7=224232_1 Bm7=200432_1 Bm7=N04432_1 Bm7=200202_1 Bm7=220202_1 Bm7=200402_1 Bm7=N02213_3 Bm7=300331_5 Bm7=N21102_4 Bm7=100333_5 Bm7=100111_7 Bm7=131111_7 Bm7=N01111_7 Bm7=N03111_7 Bm7=N31101_7

 Return to Chord Chart